Nyhedsbrev april 2017

Kære Medejere

Dette års generalforsamling resulterede i en ny bestyrelse:

Formand Henrik Brogaard, næstformand Brian Sønderby, kasserer Mai-Britt Hedegaard, sekretær Jens Ahm samt bestyrelsesmedlem Bent Lynge.

Der er tale om en større udskiftning, og vi nye i bestyrelsen er taknemlige for, at Brian Sønderby og Bent Lynge fortsætter i den nye bestyrelse, og dermed sikrer kontinuiteten.

Den afgåede formand Ove Knudsen og sekretær Hans Lembøl har tilsagt den nye bestyrelse støtte i overgangs perioden.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her: http://www.strandslot.dk/vedtaegter/arkiv.aspx 

Fra Strandslots administration erindres om, at ændrer en medejer adresse, telefonnummer eller mailadresse bedes Strandslot orienteret herom, meget gerne på mail til: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com

På generalforsamlingen fremlagde den afgående bestyrelse forslag om, at timeshare uge 9 lukkes.

Begrundelsen herfor er, at det er få medejere der benytter ugen, og dermed vil der være tale om en besparelse på længere sigt, men også et væsentligt årligt driftstab samt en ekstraordinær forhøjelse af fællesudgifterne.

Generalforsamlingen gav mandat til, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Forslaget indebærer at ejerne af lejligheder i uge 9, tilbydes en erstatningslejlighed i uge 10 eller 11.

Generalforsamlingen blev orienteret om at ejerne kan have 2 mulige valg:

  • Bytte deres lejlighed til enten uge 10 eller uge 11
  • Overdrage lejligheden vederlagsfrit til ejerforeningen

Vælger ejerne i uge 9 at bytte til anden uge, afholder ejerforeningen omkostninger til skøde. Der vil således være tale om en byttehandel mellem ejeren og ejerforeningen.

Vælger ejerne i uge 9 at overdrage lejligheden til ejerforeningen, er dette vederlagsfrit for ejeren.

Ingen af modellerne indbefatter at ejerforeningen køber lejlighederne. Ejerne vil derfor ikke få et økonomisk udbytte ved at overdrage lejligheden.

Under alle omstændigheder er det en forudsætning at samtlige ejere i uge 9 skal være indforstået med at bytte deres lejlighed eller overdrage den til ejerforeningen. Er der blot én enkelt ejer der ønsker at bevare uge 9, gennemføres forslaget ikke.

Er der allerede nu medejere der har uge 9 og som ved, at de ikke ønsker at bytte til en anden uge, skal bestyrelsen anmode om, at man meddeler dette til Strandslots administrator.

Den ny bestyrelse arbejder med problemstillingen omkring uge 9, særligt med at afklare de samlede økonomiske konse-kvenser for ejerforeningen og dermed for den enkelte medejer.

Alle medejere ønskes en god sæson.

P b v

Henrik Brogaard​

Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge   •   Telefon: 56 48 03 15   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook